Договір публічної оферти

Договір публічної оферти про надання послуг рухомого зв’язку TravelSiM

ТОВ «УТТ», в особі директора Яструбинського О.В., що діє на підставі Статуту, на підставі Агентського Договору Nr. UKR2 від 1.09.2008 року за дорученням фірми ОÜ «Top Connect» (юридична особа, зареєстрована за законодавством Естонської Республіки під реєстраційним кодом 10668897, що отримала ліцензії̈ NoTL00-1896 від 02.01.2001 року та NoTL03-1568 від 4.12.2003 року, що видані Естонським департаментом зв’язку для здійснення діяльності в області електронного зв’язку, чий зареєстрований офіс є: Väike-Paala 1, Tallinn, 11415, Estonia представлена учасником правління Max Rivshin, що діє на підставі Статуту, далі іменована надалі «Top Connect»), надалі «Агент» і Абонент уклали цей Договір відповідно до нижченаведених умов:

1. ПОСЛУГИ
1.1. На основі та умовах цього Договору Top Connect надає Абоненту послуги стільникового (рухомого) зв’язку стандарту GSM (надалі Послуги) за цінами, що вказані в Тарифах. Інформацію про ціни і послуги можна отримати в Інтернеті на домашній сторінці Агента Top Connect –ТОВ «УТТ» (/).
1.2. Top Connect надає послуги, використовуючи мережі Еліон, інших операторів і власну мережу. Послуги можна використовувати тільки з номера виділеного при укладанні цього договору. Місцем надання послуг Top Connect вважається територія Естонії. Послуги можуть надаватися в інших країнах в режимі роумінгу місцевими операторами зв’язку відповідно до угод Top Connect. Країни дії роумінгу і ціни на такі послуги вказані в Тарифах на домашній сторінці ТОВ «УТТ»(/).
1.3. Умовою надання Послуги є наявність у Абонента справного абонентського пристрою та сім-картки TravelSiM оператора Top Connect. Сім- картка видається Абоненту при укладанні цього Договору.
2. ОПЛАТА ПОСЛУГ
2.1. Абонент сплачує Послуги шляхом активації карт передплати відповідно до викладених на ній інструкцій або прямим поповненням через електронні системи прийому платежів, з якими Агентом укладені відповідні договори.
2.2. Top Connect має право односторонньо змінювати розцінки на Послуги. Top Connect сповіщає Абонента про такі зміни.
3. НЕСПРАВНОСТІ
3.1. Top Connect не несе відповідальності за експлуатацію і працездатність абонентського пристрою, а також за надання та якість послуг операторів інших мереж.
3.2. В разі, якщо несправність знаходиться в мережі Top Connect або його обладнанні, Top Connect зобов’язується усунути її в розумні строки. Про несправності необхідно повідомити за телефонами +372-6868-000 або +38-044-223-8008.
4. ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА
4.1. Абонент використовує Послуги згідно з цим Договором, правовими актами і добрими традиціями. Використання Послуги на шкоду іншим особам забороняється.
4.2. Абонент не має права створювати перешкоди Top Connect або іншим операторам як при використанні Послуги так і будь-яким іншим способом.
5. TOP CONNECT ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ
5.1. Забезпечити Абоненту можливість використання Послуги.
5.2. Усувати несправності у відповідності з розділом 3 цього договору.
5.3. Забезпечити якість Послуги згідно вимогам правових актів Естонії̈.
6. ОБМЕЖЕННЯ ПОСЛУГИ АБО ЇЇ ПРИПИНЕННЯ
6.1. Top Connect має право обмежити використання Послуги або призупинити її, якщо:
6.1.1. Абонент не сплатив Послуги;
6.1.2. Абонент під’єднав до мережі несправне або не відповідне вимогам абонентське обладнання.
6.1.3. Обмеження або припинення Послуги викликано установкою, ремонтом або обслуговуванням мережевих пристроїв або телекомунікаційних мереж.
6.2. У випадку обмеження, або припиненні з боку Top Connect використання Послуги Абонентом, Top Connect повідомляє Абонента про таке обмеження або призупинення. В тому випадку, якщо вказане обмеження або призупинення викликані установкою, ремонтом або обслуговуванням мережевих пристроїв або телекомунікаційних мереж або іншими причинами, за які відповідає Top Connect останній повідомляє Абонента також про строки відновлення надання Послуг Абоненту.
6.3. Послуги призначені для використання за межами території України та надаються за її межами.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Top Connect несе відповідальність лише за перешкоди і пошкодження, що виникли в мережі Top Connect.
7.2. Top Connect не несе відповідальність за несправності, викликані в мережах інших операторів, що не знаходяться під контролем Top Connect.
7.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).
7.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання Договору, викликане непереборними силами.
8. СТРОК ДІЇ, ПРИЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Договір укладається на невизначений строк.
8.2. Абонент має право роз торгнути Договір в будь-який момент, письмово сповістив про це Top Connect.
8.3. Top Connect має право припинити Договір, якщо він був призупинений на основі пункту 6.1.2 і причини, за якими Договір був призупинений або обмежений, не усунені протягом місяця, або сторони не прийшли до угоди про зміну умови Договору.
8.4. Top Connect має право припинити обслуговування сім-карт з номерами за умови відсутності активності (користування або поповнення балансу) протягом більше, ніж 18 місяців. Після припинення обслуговування відновлення номеру та/або балансу не передбачено.
9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
9.1. Якщо Абонент оскаржує правильність тарифікації наданих Послуг або має претензії до якості Послуг, він повідомляє про це Top Connect. Top Connect має право зажадати надання претензії письмово.
9.2. Top Connect розглядає претензії та виносить рішення протягом 15 робочих днів з моменту отримання. Якщо рішення не задовольняє Абонента і сторони не вирішать питання шляхом переговорів, то спір вирішується згідно законодавству Естонської Республіки.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Цей договір регулюється законодавством Естонії. Спори і розбіжності підлягають обов'язковому претензійному розгляду. В разі недосягнення згоди спір передається на розгляд до суду.
10.2. Top Connect зберігає конфіденційність даних Абонента, отриманих при укладанні Договору або в ході його виконання й оголошує їх третіми особами тільки у порядку, встановленому законом.

Реквізити ТОВ «УТТ»:
ЄДРПОУ 35829913.
п/а: м. Київ, 01054, а/с Nr. 19.
ю/а: м. Київ, вул. Володимирська, 7, офіс 1.
п/р: 26004014037136 в АТ «Укрексімбанк» в м. Києві, МФО 322313. t: (044) 223-8008.

Реквізити «Top Connect»:
ОÜ «Top Connect»
Väike-Paala 1, Tallinn, 11415, Estonia. e: info@topconnect.com
t: +372-6868-000.

09.2017